Közhasznúsági jelentés 2007
Dátum: 2008-06-04 20:22:24
Közhasznúsági jelentés

2007. év


A Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: Bugyborék Egyesület) eredményesen teljesítette az Alapszabályban meghatározott szakmai és gazdálkodási feladatait.

A Bugyborék Egyesületet a Zala Megyei Bíróság Pk.60.069/2007/4. számon 2007. augusztus 24-én bejegyezte, közhasznú szervezetté minősítését a hivatkozott határozat mondja ki.

Az egyesület a 2007. évben közhasznú tevékenysége során az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét gyakorolta.


Az egyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 19. § (3) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő:


A 2007. december 31. napjára vonatkozó számviteli beszámoló alapján az egyesület mérlegének főösszege - egyezően az Eszközök és Források összegével – 61 ezer Ft, amely 61 ezer forint eredményt jelent.


A 2007. évi gazdálkodás során az egyesület az alábbi bevételek elérése mellett az alábbi költségekkel gazdálkodott:


 1. Az egyesület bevételének bemutatása

1997. évi CLVI. Tv. 18. § (2) szerint

 1. Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány: nem volt.

 2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, illetve ezek társulásaitól, szerveitől kapott támogatások (1997/CLVI.TV.19 § (3)): Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás, amelynek összege: nem volt.

 3. Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel: nem volt.

 4. Egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel (pályázatok): nem volt.

 5. A szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel: nem volt.

 6. Tagdíj bevétel: 90 e Ft

 7. Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel: nem volt.

 8. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel: nem volt.


 1. Az egyesület, mint közhasznú szervezet költségei:

Bevételek és támogatások felhasználása

1997. évi CLVI. Tv. 18. § (3) szerint

A felmerült költségek nagy részben a cél szerinti tevékenység folytatása érdekében merültek fel

 1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások, kiadások): 29 e Ft

 2. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások): nem volt.

 3. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások): nem volt.


3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

1997/CLVI.tv. 19§ (3) c

Az Egyesület vagyoni helyzete a 2007. évben a következőképpen alakult:

Tárgyi eszközök: 0 ezer Ft

Követelések: 0 ezer Ft

Kötelezettség (rövid lejáratú): 0 e Ft

Pénzeszköz: 61 ezer Ft


4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások:

1997/CLVI.tv. 19§ (3) f

Az Egyesület vezető tisztségviselői számára nem nyújtott pénzbeli juttatást.


5. Cél szerinti juttatások kimutatása:

1997/CLIV. tv. 19 § (3) g)

Az Egyesület cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli juttatást.


6. A közhasznú tevékenység rövid pénzügyi beszámolója

1997/CLVI.tv. 19§ (3) g


A Bugyborék Egyesület 2007. évi beszámolója


Pénzügyi beszámoló:

Az egyesület bevétele kizárólag a tagok által befizetett tagdíjból származott 2007-ben.

2007. évi tagdíj bevétel: 90 e Ft.


Kiadások:

A kiadások a közhasznú tevékenységhez kapcsolódnak (irodaszer és nyomtatvány beszerzés, egyéb kisértékű eszközbeszerzés – bélyegző készítés, bankköltség, közjegyzői költség, internetes tárhely fizetése egy évre) – összesen: 29 e Ft.


A Bugyborék Egyesületnek a 2007. évben alkalmazottja nem volt. A tisztségviselők juttatást nem kaptak.Szakmai beszámoló:


A Bugyborék Egyesület 2007. július 14-én alakult 15 fő alapító taggal. 2007. augusztus 24-én az Egyesület közhasznú státuszát kimondó határozat jogerőre emelkedett.

Egyesületünk célja az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c./ 6. pontjában meghatározott „kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem” közhasznú tevékenységek végzése:


 1. Közvetlen és távolabbi környezetünk, régiónk történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, megismertetése és megóvása.

 2. Vízitúrázás, természetjárás, az íjász sportág népszerűsítése.

 3. Az egészséges életmódra nevelés.

 4. A természet szeretetére és annak óvására nevelés, a természet szeretetének átadása a fiatalabb generációnak és az érdeklődőknek.

 5. A természeti értékek védelme, természet iránti érdeklődés felkeltése.

 6. A fenntarthatóság alapelveinek érvényesítése az egyesület tevékenységeivel kapcsolatban.

 7. Az egyesület tagjainak a közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozásának segítése.

 8. Önmagunk testi és szellemi fejlesztése.

 9. Erőnk és lehetőségeink szerint részt venni a fiatalok környezeti nevelésében.

 10. Rendszeres szabadidős és sporttevékenység feltételeinek biztosítása.

 11. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.

 12. Sport és közösségi kapcsolatok létesítése és fejlesztése.


Az Alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Bugyborék Egyesület 2007. évi működése során a következő tevékenységeket végezte:


Vízitúrák szervezése

- 3, illetve 4 napos kenutúrák a Rába folyóra – 5 alkalommal

- Egy napos kenutúra a Hévíz-patakra - 2 alkalommal

- 3 napos kenutúra a Zala folyón „Zala River Survival Challenge” elnevezéssel


Szabadidőpark kialakításának előkészítése a Zala folyó mellett

Egyesületünk szeretne a Pakodon, a Zala folyó mellett található Malom-tó területén egy, az Egyesület szellemiségéhez és természetvédő céljaihoz méltó és ahhoz kapcsolódó szabadidős területet kialakítani. Ennek érdekében 2007-ben tárgyalásokat kezdtünk a terület tulajdonosával, a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal azzal a céllal, hogy az említett területet hosszú távú bérletbe vehesse az Egyesület. Kezdeményezésünk kedvező fogadtatásra talált; 2008-as terveink között szerepel e tárgyban szerződés kötése, a terület fenti célra történő megtisztítása, megfelelő állapotba hozása és karbantartása.

Zala Termálvölgy Helyi Közösségi tagság

A Bugyborék Egyesület belépett a Zala Termálvölgy Helyi Közösségbe, melynek tagjaként a 2007. évben részt vett a LEADER 2007-2013 második pályázati szakaszának előkészítésében és tervezési folyamatában, ezen belül aktív részt vállalva a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megtervezésében.


Honlap létrehozása

A Bugyborék Egyesület létrehozta saját honlapját www.bugyborek.hu névvel, melyen megtekinthetők az Egyesület legfontosabb adatai, dokumentumai, programjai. A honlap folyamatos információáramlást biztosít a tagság körében hírlevelekkel, eseménynaptárral, valamint szolgálja az Egyesület nyilvánosságát.


2008. évi programterv

Az egyesület 2008-ban a szervezet működési fenntartása mellett célkitűzésének tekinti vállalt kötelezettségeinek megfelelően további vízitúrák, gyalogtúrák, stb. szervezését, a vízitúrázáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztést környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. Célunk továbbá kapcsolat kiépítése térségi, megyei és országos szinten civil szervezetekkel, hasonló céllal és tevékenységi területen működő egyesületekkel. Az egyesület fenntartását és működését alaptevékenységünkkel összhangban álló pályázatok elkészítésével és megvalósításával kívánjuk elérni. Folytatjuk továbbá munkánkat a Zala Termálvölgy Helyi Közösség tagjaként, valamint tovább dolgozunk a Malom-tói szabadidőpark létrehozásáért. A honlap fejlesztése, folyamatos frissítése is feladatunk a következő évben.Pakod, 2008. április 14.

A hír tulajdonosa: Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület
www.bugyborek.hu

A hír webcíme:
www.bugyborek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17